Praca

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok


Zapraszamy do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok.

Warunki
Badanie powinno spełniać wymogi:
1)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2)    ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach;
3)    norm badania ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem raportu i opinii biegłego rewidenta:
1)    za rok 2021 – do 30 kwietnia 2022 r.;
2)    za rok 2022 – do 30 kwietnia 2023 r.

Oferta
Oferta powinna zawierać:
1)    informacje o oferencie, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
2)    cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu za poszczególne lata;
3)    zobowiązanie do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022  w terminie zaproponowanym przez Dom Kultury „Słowianin”;
4)    własny projekt umowy.

Złożenie ofert
Prosimy o złożenie ofert poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@slowianin.org w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.


Wybór ofert dokonany zostanie z zachowaniem art.66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Rozpatrywane będą jedynie oferty, zawierające wszystkie wymagane informacje i wymagane części oferty.
Dom Kultury „Słowianin” zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

Informacje o podmiocie badanym
Dom Kultury „Słowianin” jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasto Szczecin, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 1/97.
REGON 001034320
PKD 9004Z – Działalność obiektów kulturalnych.
Siedziba: ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin.
Tymczasowa siedziba (do 31.12.2022 r.): ul. Kolumba 88/89, 70-035 Szczecin.
Suma bilansowa (31.12.2020 r.) – 610.161,95 PLN.
Przychody za 2020 r. – 1.324.520,96 PLN.
Średnioroczne zatrudnienie w 2020 r. – 10 etatów.
Ostatnie badanie sprawozdania finansowego obejmowało rok 2020 – bez uwag i zaleceń.

 


udostępnił: Dom Kultury Słowianin, wytworzono: 2021/12/08, odpowiedzialny/a: Dariusz Szymański, wprowadził/a: Szymon Kozieł, dnia: 2022/06/06 13:18:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Szymon Kozieł 2022/06/06 13:18:07 modyfikacja wartości
Szymon Kozieł 2021/12/08 11:36:07 nowa pozycja